Cho 6 72 gam fe vào 400ml dung dịch hno3 1m

     
*
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1Cho 6,72 gam sắt vào 400 ml dung dịch HNO3 1M cho tới khi bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được khí NO ( mẫu sản phẩm khử tốt nhất ) và dung dịch X. Dung dịch hoàn toàn rất có thể hòa tan về tối đa m gam Cu. Giá trị của m là :

A.

Bạn đang xem: Cho 6 72 gam fe vào 400ml dung dịch hno3 1m

Bạn vẫn xem: mang đến 6 72 gam sắt vào 400ml dung dịch hno3 1m


1,92.

B. 3,20.

C. 0,64.

D. 3,84.

*

Đáp án A

n sắt = 0, 12 ; n HNO 3 = 0, 4

Tương từ bỏ như Câu 6, trong hỗn hợp X, gọi

*
đến 6,72 gam sắt vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, đến lúc phản ứng xẩy ra trọn vẹn, nhận được khí NO ( loại sản phẩm khử nhất ) với dung dịch X. Hỗn hợp X trả toàn rất có thể hòa tan về tối đa m gam Cu. Quý giá của m là

A. 3,84.

B. 3,20

C. 1,92

D. 0,64

Chọn C

A.1,92

B.3,20

C.

Xem thêm: Free Microsoft Office Professional 2010 Product Key And New Features In 2020

0,64

D.3,84

Đáp án A*
→ HNO3 hết, sau phản nghịch ứng có : sắt ( NO3 ) 30,1 mol ; fe dư : 0,02 mol Lượng Cu tối đa đuợc hoà tan hết là lúc nó tham gia cả nhị phản ứng :
*
→ Sau phản ứng sắt ( NO3 ) 3 dư : 0,1 – 0,04 = 0,06 mol
*
→ Số mol Cu về tối đa được hoà rã là : 0,03 mol → mCu = 0,03. 64 = 1,92 gam đến 6,72 gam sắt vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, cho đến khi phản ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được khí NO ( mẫu thành phầm khử tuyệt nhất ) với dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn hoàn toàn có thể hoà tan về tối đa m gam Cu. Quý hiếm của m là

A. 1,92.

B. 3,20

C. 0,64

D. 3,84

Đáp án A

Số mol fe = 0,12 ( mol ) số mol HNO3 = 0,4 ( mol ) sắt + 4HNO3 → fe ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O fe + 2F e ( NO3 ) 3 → 3F e ( NO3 ) 2 0,1 0,4 0,1 0,02 0,04 fe ( NO3 ) 3 dư = 0,1 – 0,04 = 0,06 ( mol ) Cu + 2F e ( NO3 ) 3 → Cu ( NO3 ) 2 + 2F e ( NO3 ) 2 0,03 0,06 mCu = 0,03. 64 = 1,92 ( g ) mang đến 6,72 gam fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, đến lúc phản ứng xảy ra trọn vẹn, chiếm được khí NO ( loại thành phầm khử tốt nhất ) với dung dịch X. Dung dịch X trả toàn hoàn toàn có thể hoà tan về tối đa m gam Cu. Quý hiếm của m là

A.3,84.

B. 0,64.

C. 3,20

D. 1,92

mang lại 6,72 gam fe vào 400 ml dung dịch HNO3 1M, cho đến lúc phản ứng xẩy ra trọn vẹn, thu được khí NO ( mẫu sản phẩm khử nhất ) với dung dịch X. Dung dịch X hoàn toàn rất có thể hoà tan tối đa m gam Cu. Quý hiếm của m là

A. 3,84

B. 0,64

C.

Xem thêm: Văn Mẫu Thuyết Minh Về Cây Lúa Nước Việt Nam Hay Nhất, Thuyết Minh Về Cây Lúa Nước Lớp 9 Hay Nhất

3,20

D. 1,92

cho 6,72 gam fe vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, đến lúc phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được khí NO ( mẫu sản phẩm khử tốt nhất ) cùng dung dịch X. Hỗn hợp X trả toàn hoàn toàn có thể hoà tan buổi tối đa m gam Cu. Quý giá của m là :

A. 1,92 gam

B. 3,20 gam C. 0,64 gam D. 3,84 gam

Đáp án A

nFe = 0,12 mol → ne mang đến = 0,36 mol ; nHNO3 = 0,4 mol → ne dìm = 0,3 mol – vị ne mang lại > ne dấn → fe còn dư → dung dịch X tất cả Fe2 + cùng Fe3 + – các phản ứng xẩy ra là :*
→ mCu = 0,03. 64 = 1,92 gam mang lại 6,72 gam fe vào 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, bội phản ứng vừa đủ thu được khí NO ( khí độc nhất vô nhị ) với dung dịch A. Dung dịch A trả toàn hoàn toàn có thể hòa tan tối đa m gam Cu và tạo ra dung dịch B. Cô cạn dung dịch B nhận được x gam muối. Tính m, x
Source: https://hoanganhmotel.com Category: học tập