Cost Of Sales Là Gì

     

Làm thế nào để học tiếng anh giao tiếp chuyên ngành kế toán hiệu quả khi bạn còn phải dành thời gian cho công việc. Câu trả lời chình là hãy tự áp dụng tiếng Anh vào công việc hằng ngày. Ví dụ bài học dưới đây Aroma gửi đến các bạn các công thức quen thuộc thuộc vào kế toán bằng tiếng Anh. Các bạn hãy dựa vào các công thức này thử học từ vựng coi nhé:


*

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH QUA CÔNG THỨC KẾ TOÁN

Gross profit = Sales – cost of goods soldLợi nhuận gộp = doanh thu – chi tiêu hàng bán

Profit before tax (PBIT) = Gross profit + Income from financial activities – Expense from financial activities – Selling expense – Administrative Expense + Others income – Others expenseLợi nhuận trước thuế (PBIT) = lợi nhuận gộp + Tổng thu nhập cá nhân từ vận động tài chính – giá thành hoạt động tài chủ yếu – đưa ra phí bán hàng – giá thành hành chủ yếu + những người dân khác gồm thu nhập – chi phí khác

Profit after tax = PBIT – Income tax expense (Income tax expense = Income tax rate x PBIT) lợi tức đầu tư sau thuế = PBIT – giá cả thuế thu nhập

Trong đó: giá thành thuế các khoản thu nhập = Thuế suất thuế thu nhập x PBIT

COST OF GOODS SOLD/ COST OF SALES = Opening Inventory + Purchase – Closing đưa ra PHÍ VỐN HÀNG BÁN / đưa ra PHÍ BÁN HÀNG = hàng tồn kho đầu kì + mua – mặt hàng tồn kho cuối kì (áp dụng đối với doanh nghiệp thương mại là công ty yếu)

COST OF GOODS SOLD = Opening Finished goods + Cost of manufactured – Closing Finished goods

CHI PHÍ VỐN HÀNG BÁN = thành phẩm tồn kho đầu kì + giá cả – thành phẩm tồn kho cuối kì (áp dụng so với doanh nghiệp dịch vụ thương mại là chủ yếu)

COST OF MANUFACTURED = Opening Work in progress + Sum of production cost – Closing Work in progress(Sum of production cost = Direct material cost + Direct labour cost + Overhead costDirect material cost = Opening Raw material + Purchase – Closing Raw material)CHI PHÍ SẢN XUẤT (GIÁ THÀNH) = Hàng đã sản xuất đầu kì + Tổng giá cả sản xuất – Hàng vẫn sản xuất cuối kì

Trong đó: Tổng ngân sách chi tiêu sản xuất = ngân sách vật liệu trực tiếp + ngân sách nhân công trực tiếp + ngân sách chung

Chi phí vật tư trực tiếp = vật liệu đầu kì + cài đặt – vật liệu cuối kì

Credit sales = Closing Trade Receivable – Opening Trade Receivable + Allowed Discount + Cash received from customer + Contra between trade receivable & trade payable lợi nhuận bán chịu đựng = số dư phải thu cuối kỳ – số dư yêu cầu thu đầu kỳ + các khoản chiết khấu cho quý khách + người sử dụng thanh toán nợ phải thu) + bù trừ thân nợ phải thu với nợ cần trả)

Purchase = Closing Trade Payable – Opening Trade Receivable + Received Discount + Cash paid to lớn supplier + Contra between trade receivable and trade payablemua = số dư nợ buộc phải trả cuối kỳ – số dư nợ buộc phải trả vào đầu kỳ + các khoản chiết khấu cảm nhận + những khoản chi phí nợ trả mang đến nhà cung cấp + bù trừ giữa nợ yêu cầu thu cùng nợ yêu cầu trả.

Annual depreciation ( according lớn straight line method) = Cost of assets – residual value/ The amount of years of use lifeKhấu hao hàng năm (theo phương thức đường thẳng) = Nguyên giá gia sản – quý hiếm thanh lý thu hồi / số lượng năm sử dụng

Carrying amount = Cost – accumulated depreciation giá chỉ trị còn sót lại = ngân sách – hao mòn luỹ kế khấu hao lũy kế’

Cách học từ vựng qua công thức này chắc chắn là dễ thuộc rộng đúng ko nào? Vốn từ vựng vựng phong phú là chìa khóa thành công khi học tieng anh giao tiep chuyen nganh ke toan đấy!