Từ Dung Dịch Cu(No3)2 Có Thể Điều Chế Cu Bằng Cách:

     

Cu + AgNO3 → Cu(NO3)2 + Ag là làm phản ứng thế. Bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin về phương trình hóa học đã được cân nặng bằng, điều kiện các chất gia nhập phản ứng, hiện tượng (nếu có), ... Mời các bạn đón xem:


2. Các tiến hành thí nghiệm đồng chức năng bạc nitrat

Ngâm 1 đoạn dây đồng vào dung dịch tệ bạc nitrat

3. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng Cu công dụng AgNO3

Có sắt kẽm kim loại màu xám ko kể dây đồng. Dung dịch thuở đầu không màu chuyển dần sang màu sắc xanh.

Bạn đang xem: Từ dung dịch cu(no3)2 có thể điều chế cu bằng cách:

4. Điều kiện phản ứng kim loại chức năng với muối xảy ra

Kim một số loại tham gia phản bội ứng phải to gan hơn sắt kẽm kim loại trong muối bột thì mới hoàn toàn có thể đẩy kim loại đó thoát khỏi dung dịch muối.

5. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Tiến hành các thí nghiệm sau

(a) ngâm lá đồng trong dung dịch AgNO3

(b) dìm lá kẽm trong dung dịch HCl loãng

(c) dìm lá nhôm trong dung dịch NaOH

(d) dìm lá fe được cuốn dây đồng trong hỗn hợp NaOH

(e) Để một vật bằng gang ngoại trừ không khí ẩm

(f) dìm một miếng đồng vào dung dịch Fe2(SO4)3

Số thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 2

B. 1

C. 4

D. 3

Lời giải:


Đáp án: D

(a) tạo ra 2 kim loại là Cu với Ag cần là ăn mòn điện hóa

(b) là bào mòn hóa học

(c) là bào mòn hóa học

(d) là làm mòn điện hóa

(e) là ăn mòn điện hóa

(f) là ăn mòn hóa học

Câu 2.Cho m gam Cu tác dụng vừa đầy đủ với 200ml dung dịch AgNO31M. Tính cực hiếm m nên cho làm phản ứng?

A. 6,4

B. 3,2

C. 9,6

D. 8

Lời giải:


Đáp án: A

nAgNO3= 0,2 mol

Phương trình làm phản ứng xảy ra

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag

0,1 ← 0,2

mCu= 0,1.64 = 6,4 gam


Câu 3.Dãy kim loại nào tiếp sau đây phản ứng được với dung dịch sắt (II) nitrat.

A. Cu, Fe, Ag

B. Al, Zn, Mg

C. Fe, Ag, Mg

D. Al, Cu, Zn

Lời giải:


Đáp án: B

Phương trình phản nghịch ứng

2Al + 3Fe(NO3)2→ 2Al(NO3)3+ 3Fe

Zn + Fe(NO3)2→ Zn(NO3)2+ Fe

Mg + Fe(NO3)2→ Mg(NO3)2+ Fe


Câu 4.Ngâm một thanh Cu vào hỗn hợp AgNO3dư thu được hỗn hợp A. Kế tiếp ngâm thanh fe (dư) vào dung dịch A thu được hỗn hợp B và chất rắn Z. Biết những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Z gồm chứa hóa học nào sau đây?

A. Fe

B. Fe, Cu

C. Cu, Ag.

D. Fe, Cu, Ag

Lời giải:


Đáp án: D

Các phản nghịch ứng xảy ra:

Cu (dư) + AgNO3→ Cu(NO3)2+ Ag

Cu(NO3)2+ Fe(dư) → Fe(NO3)2+ Cu

Vậy hỗn hợp Y chứa Fe(NO3)2.


Câu 5.Cho 0,05 mol FeCl2phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3dư, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 28,7.

B. 19,75.

C. 10,8.

D. 17,9.


Lời giải:
Đáp án: B

FeCl2+ 2AgNO3→ 2AgCl↓ + Fe(NO3)2

0,05 → 0,1

Fe(NO3)2+ AgNO3→ Fe(NO3)3+ Ag↓

0,05 → 0,1

=> mkết tủa= 0,05.108 + 0,1.143,5 = 19,75 gam


Câu 6.Nhúng thanh kim loại kẽm vào trong 1 dung dịch chứa các thành phần hỗn hợp 6,4 gam CuSO4và 12,8 gam CdSO4. Hỏi sau khi Cu cùng Cd bị đẩy trọn vẹn khỏi dung dịch thì khối lượng thanh kẽm tăng hay giảm bao nhiêu?

A. Tăng 1,39 gam

B. Giảm 1,39 gam

C. Tăng 2,78 gam

D. Sút 2,78 gam

Lời giải:


Đáp án: C

Ta có:

nCuSO4= 3,2160 = 0,04 (mol);

nCdSO4= 6,24208 = 0,06 (mol)

Phương trình hóa học

CuSO4+ Zn → ZnSO4+ Cu (1)

0,04 → 0,04→ 0,04 (mol)

CdSO4+ Zn → ZnSO4+ Cd (2)

0,06 → 0,06 → 0,06 (mol)

Từ (1) cùng (2) ⇒ ∑mCu + Cd= (0,04.64) + (0,06.112) = 9,28 (gam)

Và mZntham gia phản bội ứng = (0,04 + 0,06).65 = 6,5 (gam)

Vậy trọng lượng thanh Zn tăng: 9,28 - 6,5 = 2,78 (gam)


Câu 7.Để nhận biết ion nitrat, thường dùng Cu và dung dịch axit sulfuric loãng đun nóng là vì

A. Bội phản ứng tạo nên kết tủa color vàng và dung dịch gồm màu xanh

B. Phản nghịch ứng tạo ra dung dịch có màu xanh da trời và khí không mùi có tác dụng xanh giấy quỳ ẩm.

C. Bội phản ứng tạo ra kết tủa màu sắc xanh.

D. Bội phản ứng chế tạo ra dung dịch có màu xanh lá cây và khí không màu hóa nâu trong ko khí.

Lời giải:


Đáp án: D

Để nhận biết ion nitrat, hay sử dụng Cu cùng dung dịch axit sunfuric loãng đun nóng là vì phản ứng sản xuất dung dịch có màu xanh và khí ko màu hóa nâu trong không khí.


Câu 8.

Xem thêm: Soạn Bài Giáo Dục Quốc Phòng Lớp 10 Bài 1 0 Cánh Diều, Giáo Dục Quốc Phòng 10

Khi đặt lá đồng vào dung dịch HNO3đặc hiện tượng kỳ lạ quan gần kề được là:

A. Dung di chuyển sang màu vàng và gồm khí màu nâu đỏ bay ra

B. Dung dịch chuyển sang màu nâu đỏ và có khí blue color thoát ra

C. Dung dịch chuyển sang greed color và bao gồm khí ko màu bay ra

D. Dung dịch chuyển sang màu xanh và có khí gray clolor đỏ thoát ra


Lời giải:
Đáp án: D

Lá đồng màu đỏ Đồng (Cu) tan dần trong hỗn hợp axit HNO3 sệt và ra đời khí nito đioxit NO2nâu đỏ.

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2+ 2NO2↑ + 2H2O


Câu 9.Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả Al, Cu vào dung dịch HCl dư, xuất hiện 6,72 lít khí (ở đktc). Nếu mang lại m gam tất cả hổn hợp X bên trên vào lượng dư axit nitric đặc, nguội, hiện ra 13,44 lít khí NO2(sản phẩm khử duy nhất, làm việc đktc). Giá trị của m là

A. 10,5

B. 24,6

C. 12,3

D. 15,6

Lời giải:


Đáp án: B

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ gồm Al phản bội ứng:

Al + 3HCl → AlCl3+ 32H2

Ta có: nAl= 23.nH2= 23. 0,3 = 0,2 mol

Cho Al, Cu vào HNO3đặc nguội thì chỉ có Cu phản ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O

Ta có: nCu = 12. NNO2= 12. 0,6 = 0,3 mol

Vậy m gam tất cả hổn hợp X gồm 0,1 mol Al với 0,3 mol Cu → m = 0,2.27+ 0,3.64 = 24,6 gam


Câu 10. mang lại 0,774 gam hỗn hợp Zn cùng Cu vào 500 ml dung dịch AgNO3nồng độ 0,04M. Sau thời điểm các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn được chất rắn X nặng nề 2,288 gam hóa học rắn. Hãy xác định thành phần của?

A. Ag và Cu

B. Zn và Ag

C. Cu

D. Ag

Lời giải:


Đáp án: A

Ta có:

*
= 0,5.0,04 = 0,02(mol)

Thứ tự phản nghịch ứng:

Zn + 2AgNO3→ Zn(NO3)2+ 2Ag (1)

Cu + 2AgNO3→ Cu(NO3)2+ 2Ag (2)

Nếu Zn, Cu phản bội ứng không còn thì cân nặng kim loại thu được về tối đa nặng:

108 . 0,02 = 2,16 (gam) X⇒ sắt kẽm kim loại còn dư ⇒ AgNO3phản ứng hết.

Nếu Cu không phản ứng thì bội phản ứng (1) làm cho tăng một lượng:

108.0,02 - 65.0,022 = 1,51 (gam) tức khối lượng chất rắn thời điểm đó nặng:

0,774 + 1,51 = 2,284 (gam) X⇒ Cu có phản ứng nhưng lại còn dư.

Vậy X có Ag và Cu.


Câu 11.Cho 1 gam kim loại R vào 200 ml dung dịch AgNO30,25M cho đến lúc phản ứng trọn vẹn thu được dung dịch không đựng ion Ag+và có trọng lượng giảm so với cân nặng của hỗn hợp AgNO3ban đầu là 4,4 gam. Kim loại R là?

A. Cu.

B. Ca.

C. Zn.

D. Fe.

Lời giải:


Đáp án: D

*Trường hợp 1: R (hóa trị n) bội phản ứng trực tiếp với AgNO3

Phương trình phản bội ứng:

R + nAgNO3→ R(NO3)n + nAg

0,05n → 0,05 → 0,05 mol

mdd giảm= mAg- mR pứ= 0,05.108 – 0,05Rn= 4,4

→Rn= đôi mươi → Loại

*Trường thích hợp 2: R là Ca

Ca + H2O → Ca(OH)2+ H2

0,025 → 0,025 → 0,025 mol

Ca(OH)2+ 2AgNO3→ Ca(NO3)2+ 2AgOH ↓

0,025 → 0,05 → 0,05

2AgOH → Ag2O + H2O

0,05 → 0,025 mol

ndd giảm= mAg2O+ mH2– mCa= 0,025.232 + 0,025.2 – 1= 4,85 gam: Loại

*Vậy R là Fe.


Câu 12.Hoà tan trọn vẹn 24,4 gam láo hợp bao gồm FeCl2và NaCl (có tỉ lệ thành phần số mol 1 : 2) vào nước (dư) được dung dịch X. Mang đến dung dịch AgNO3(dư) vào X, sau khoản thời gian phản ứng xảy ra trọn vẹn sinh ra m gam hóa học rắn. Giá trị của m là

A. 28,7

B. 68,2

C. 57,4

D. 21,8

Lời giải:


Đáp án: B

Gọi số mol của FeCl2là x

Theo đề bài bác ta có: 127x + 58,5.2.x = 24,4 => x = 0,1.

FeCl2+ 2AgNO3→ 2AgCl + Fe(NO3)2

0,1------> 0,2--------> 0,2-------> 0,1 mol

NaCl + AgNO3→ AgCl + NaNO3

0,2-------> 0,2------> 0,2

Fe(NO3)2+ AgNO3→ Fe(NO3)3+ Ag

0,1---------------------------------> 0,1

m = (0,2 + 0,2).143,5 + 108.0,1 = 68,2 (g)


Câu 13. tất cả 4 dung dịch đựng riêng biệt biệt: (a) HCl; (b) CuCl2; (c) FeCl2; (d) HCl có lẫn CuCl2. Nhúng vào mỗi hỗn hợp một thanh sắt nguyên chất. Số ngôi trường hợp xảy ra ăn mòn điện hóa là

A. 0

B. 1

C. 3

D. 2

Lời giải:


Đáp án: D

Để xảy ra quy trình ăn mòn điện hóa cần vừa lòng 3 điều kiện:

Có 2 điện rất khác bản

2 điện rất tiếp xúc thẳng hoặc loại gián tiếp cùng với nhau

2 điện cực được nhúng trong cùng 1 dung dịch chất điện li

Có 2 trường hợp thỏa mãn: sắt nhúng vào hỗn hợp CuCl2và sắt nhúng vào dung dịch CuCl2+ HCl


Câu 14.Nhận định nào sau đây không đúng?

A. Phản bội ứng nuốm trong hóa học vô cơ phần nhiều là phản bội ứng thoái hóa – khử.

B. Các phản ứng trao đổi rất có thể là phản bội ứng thoái hóa – khử, hoàn toàn có thể không là bội phản ứng oxi hóa khử.

C. Các phản ứng hóa hợp có thể là bội nghịch ứng oxi hóa – khử, hoàn toàn có thể không là phản nghịch ứng oxi hóa khử.

Xem thêm: Tính Chất Phong Trào Cần Vương, Tính Chất Của Phong Trào Cần Vương Là Gì

D. Các phản ứng bàn bạc đều không phải là phản bội ứng oxi hóa khử.

Lời giải:


Đáp án: B

CuO + HCl → CuCl2 + H2O

CuO + H2SO4 → CuSO4 + H2O

CuO + H2 → Cu + H2O

CuO + HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O

CuSO4 + NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4


Tham khảo các loạt bài Hóa học 12 khác:


Bài viết thuộc lớp bắt đầu nhất

1 843 lượt coi
sở hữu về
Trang trước
Chia sẻ
Trang sau

*

reviews
link
chính sách
kết nối
bài viết mới độc nhất vô nhị
tuyển sinh
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1
câu hỏi mới tuyệt nhất
Thi demo THPT đất nước
Đánh giá năng lượng
Lớp 12
Lớp 11
Lớp 10
Lớp 9
Lớp 8
Lớp 7
Lớp 6
Lớp 5
Lớp 4
Lớp 3
Lớp 2
Lớp 1