Dismay Là Gì

     
To my dismay, I realized that she had been eating wheat for quite some time because she was already bloated và looked much like a balloon.

Bạn đang xem: Dismay là gì


Tôi hoảng hốt khi nhận thấy rằng nó đã nạp năng lượng lúa mì được một dịp rồi vày nó đã trở nên chương bụng và trông y hệt như một trái bong bóng.
During the Zunyi Conference at the beginning of the Long March, the so-called 28 Bolshehoanganhmotel.comks, led by Bo Gu & Wang Ming, were ousted from power và Mao Zedong, lớn the dismay of the Sohoanganhmotel.comet Union, had become the new leader of the Communist party of China.
Trong hội nghị vào thời điểm đầu tháng Ba, một đội chính trị được gọi là 28 fan Bolshehoanganhmotel.comk (những fan theo công ty nghĩa Marx chính thống), do bác bỏ Cổ và Vương Minh dẫn đầu, bị lật đổ khỏi quyền lực và Mao Trạch Đông đã trở thành lãnh đạo mới của Đảng cùng sản Trung Hoa.
In contrast, some shoppers look for bargains, & others may splurge, only to learn later—much lớn their dismay—that their choice did not endure well.
Trái lại, có một trong những người đi mua sắm thì tìm giải pháp mặc cả, còn những người dân khác thì tiêu tiền thoải mái, nhằm rồi sau này chán nảnkhi hiểu được sự chọn lựa của bản thân thật là tồi tệ.
The Hanoverian government instead agreed with Metternich, much khổng lồ Palmerston"s dismay, and William declined khổng lồ intervene.
Chính phủ Hanover vắt vì đồng ý với Metternich, lại nghiêng về Palmerston, với William phủ nhận can thiệp.
The Republicans were dismayed that Washington had become the symbol of the Federalist Party; furthermore the values of Republicanism seemed hostile to lớn the idea of building monuments to powerful men.
Các đảng hoanganhmotel.comên cùng hòa mất ý thức vì Washington đã trở thành hình tượng của đảng Liên bang; chưa dừng lại ở đó nữa, những giá trị của nhà nghĩa cộng hòa bên cạnh đó không phù hợp với phát minh xây dựng hồ hết tượng đài dành cho tất cả những người có quyền lực.
On the east side of the thành phố lived a retired army major who harbored a general dislike for Jehovah’s Witnesses, although, much lớn his dismay, his own son was a Witness.
Ở phía đông thành phố có một thiếu tá về hưu, hằng nuôi lòng ghét Nhân chứng Giê-hô-va, dù chính con ông là Nhân Chứng, điều khiến ông do dự xử ra sao.
Isaiah also taught of His strengthening us: ‘Fear thou not; for I am with thee: be not dismayed; for I am thy God: I will strengthen thee; yea, I will help thee’ (Isaiah 41:10).
Ê không đúng cũng dạy dỗ về vấn đề Ngài củng cố kỉnh chúng ta: ‘Đừng sợ, vị ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, bởi ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ ngã sức mang lại ngươi; phải, ta sẽ giúp đỡ đỡ ngươi’ (Ê sai 41:10).
It is his kindest album & most dismayed, & seems in hindsight lớn have achieved a sublime balance between the logorrhea-plagued excesses of his mid-1960s output và the self-consciously simple compositions of his post-accident years."
Đây là album gây phù hợp và kinh ngạc nhất, tất cả vẻ sẵn sàng chuẩn bị đứng thân chỉ trích nhằm có được sự cân bằng to đùng giữa sự ba-hoa-quá-đà của những năm 1960 và sự ý thức cá thể qua số đông sáng tác dễ dàng và đơn giản những năm tiếp nối của anh."
Dismayed & indignant, they headed toward Animal Farm from all directions, instinctively uniting once again in common cause.
Mất tinh thần với phẩn nộ, bọn chúng tiến về Trại Thú đồ dùng từ phần lớn hướng, theo bạn dạng năng cấu kết với nhau một đợt nữa vì đại nghĩa.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Jot Down Là Gì ? Jot Down Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Việt


The next morning I looked at that piece of paper & found, much to my dismay, that my writing was totally illegible!
Buổi sáng sủa hôm sau, khi nhìn vào tờ giấy đó và lấy làm cho thất vọng vì chữ hoanganhmotel.comết của tôi trọn vẹn không phát âm được!
The film, depicting the impact of Sohoanganhmotel.comet nuclear attack on England, caused dismay within both the đài truyền hình bbc and in government.
Bộ phim, thể hiện tác động của cuộc tấn công hạt nhân của Liên xô vào Anh, gây nên sự mất tinh thần trong cả bbc và chủ yếu phủ.
Even Jesus’ opponents will be able to lớn discern, khổng lồ their dismay, that Christ’s reign is real. —See Matthew 24:30; 2 Thessalonians 2:8; Revelation 1:5, 6.
Ngay cả mọi kẻ đối nghịch của đấng Christ đang kinh hãi phân biệt rằng sự trị vày của ngài là một trong những thực tại. (Xem Ma-thi-ơ 24:30; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:8; Khải-huyền 1:5, 6).
Through his adhoanganhmotel.comsers St John Philby & Ameen Rihani, Ibn Saud granted substantial authority over Saudi oil fields to American oil companies in 1944, much lớn the dismay of the British who had invested heahoanganhmotel.comly in the House of Saud"s rise lớn power in hopes of mở cửa access to any oil reserves that were to be surveyed.
Thông qua các cố vấn của chính bản thân mình là St John Philby và Ameen Rihani, Ibn Saud cấp quyền lực tối cao trọng yếu đối với các mỏ dầu trong nước cho những công ty Hoa Kỳ vào năm 1944, khiến cho người Anh có rất nhiều phần ngỡ ngàng vày họ đã đầu tư nhiều để Nhà Saud lên thế quyền với hi vọng mở ra quyền tiếp cận với bất kỳ trữ lượng dầu nào điều tra khảo sát được.
In addition, his Protestant subjects followed the European war closely và grew increasingly dismayed by Charles"s diplomacy with Spain & his failure to tư vấn the Protestant cause abroad effectively.
Ngoài ra, những người Tin Lành dõi theo tình hình chiến tranh nghỉ ngơi châu Âu rất tiếp tục và sự thất vọng tăng cao so với các chủ yếu ngoại giao của Charles so với Tây Ban Nha và chiến bại của ông trong câu hỏi ủng hộ phe Tin Lành làm hoanganhmotel.comệc lục địa.
If you can be dismayed, discouraged, distracted, delayed, or disqualified from being worthy to lớn receive the guidance of the Holy Ghost or to lớn enter the Lord’s holy temple, he wins.
Nếu các em có thể bị mất tinh thần, bị chán nản, bị xao lãng, bị cản trở hoặc thiếu thốn tư phương pháp để được xứng đáng chào đón sự giải đáp của Đức Thánh Linh hay lao vào đền bái thánh của Chúa, thì Sa Tan đang thắng.
Shields was able khổng lồ put it back together from memory, but took 13 days lớn master the album rather than the usual one, to lớn Creation"s dismay.
Shields sửa nó lại bằng trí nhớ, lúc master album, do sự mất tinh thần của Creation, nên tới 13 ngày, chứ không hẳn một ngày như bình thường.
Leng identified "bitterness và dismay" in many of the tracks; his long-time friend Klaus Voormann commented: "He wasn"t up for it ...
Leng nhìn nhận nhiều ca khúc trong album là "cay đắng với thất vọng", trong những khi người bạn vong niên Klaus Voormann lại bình luận: "Anh ấy không chuẩn bị sẵn sàng cho nó...
As president, however, Polk sought compromise and renewed the earlier offer lớn dihoanganhmotel.comde the territory in half along the 49th parallel, lớn the dismay of the most ardent advocates of manifest destiny.

Xem thêm: Liên Minh Siêu Nhân Tập 1 Anh Khong Doi Qua Phien Ban Sieu Nhan Gao Xanh Lá


Tuy nhiên, với tư cách là tổng thống, Polk đã tái tục đề nghị như trước đó là phân chia lãnh thổ Oregon dọc vĩ đường 49 hạn chế lại ước nguyện của không ít người cổ võ hăng hái nhất về Vận mệnh hiển nhiên.
Danh sách truy nã vấn thịnh hành nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M