Hợp Đồng Nguyên Tắc Tiếng Anh Là Gì

     

Hợp đồng lý lẽ là gì? chế độ xây dựng thích hợp dồng nguyên tắc. Quý chúng ta đọc vui tươi tham khảo nội dung bài viết dưới phía trên của ACC về phù hợp đồng phương pháp và mẫu hợp đồng nguyên tắc tuy nhiên ngữ dưới đây. 

*
*
*
Hợp đồng nguyên tắc

Những thỏa thuận hợp tác trong thích hợp đồng chế độ thường được sử dụng làm các đại lý để những bên ký kết hợp đồng kinh tế hay bổ sung thêm những phụ lục mang đến Hợp đồng nguyên tắc. Trong quá trình giao dịch – thương thảo thương mại, những biến hóa của của mặt mua với bên cung cấp sẽ được kiểm soát và điều chỉnh bằng hòa hợp đồng nguyên tắc. Hợp đồng này sẽ được dùng để thay cố gắng cho vừa lòng đồng xác định khi những bên chưa hy vọng hoặc không thể xác định trọng lượng hàng hóa – dịch vụ thanh toán cụ thể.

Bạn đang xem: Hợp đồng nguyên tắc tiếng anh là gì

Nhìn chung, một phù hợp đồng nguyên lý phải gồm có nội dung cơ bản sau đây: 

♦ tin tức bên bán (Tên công ty, địa chỉ, mã số thuế,…)

♦ Thông tin mặt mua

♦ Các pháp luật chung

♦ Hàng hóa

♦ Giao dìm hàng hóa

♦ Giá cả và phương thức thanh toán

♦ Trách nhiệm các bên

♦ Cung cấp cho và trao đổi thông tin giữa các bên

♦ Bảo hành sản phẩm

♦ Dừng ship hàng hoặc hủy bỏ hợp đồng trước thời hạn

♦ Cam kết chung

♦ Hiệu lực của phù hợp đồng

3. Chủng loại hợp đồng nguyên tắc tuy vậy ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh Phúc

Independence – Freedom – Happiness

HỢP ĐỒNG thiết lập BÁN SỐ …..

PURCHASING AGREEMENT NO….

Pursuant lớn the Commercial Law No.36/2005/QH11 issued by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam dated on June 14th, 2005 & guiding documents;

Pursuant to lớn Civil Code No. 91/2015/QH13 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 24, 2015;

– căn cứ vào nhu yếu và khả năng của hai Bên.

Based on the demand & abilities of the Parties. 

HỢP ĐỒNG sở hữu BÁN SỐ<.> (sau đây call tắt là “Hợp đồng”) được ký vào ngày <.> giữa:

PURCHASING AGREEMENT NO. <.> (hereinafter referred to lớn as “Agreement”) is made on this day of <.> by & between:

BÊN A (PARTY A) :……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ (Address): …………………………………………………………………………

MST (Tax Code): ……………………………………………………………………………

Điện thoại (Tel) :………………………………………………

Đại diện (Represented by):…………………………………………

Ông (Mr.)…………………………………………

Chức vụ (Position) :……………………………………………………………………..

BÊN B (PARTY B):………………….…………………………………………………………

Địa chỉ (Address): …………………………………………………………………………

MST (Tax Code): ……………………………………………………………………………

Điện thoại (Tel) :………………………………………………

Đại diện (Represented by):…………………………………………

Ông (Mr.)…………………………………………

Chức vụ (Position) :……………………………………………………………………..

sau trên đây gọi bình thường là những Bên (hereinafter collectivelly referred to as the Parties) 

Hợp đồng được thỏa thuận như sau:

It’s hereby agreed as follows:

 ĐIỀU 1: NỘI DUNG

ARTICLE 1: CONTENTS

Bên B gật đầu đồng ý giúp đỡ cho mặt A (“ mặt hàng hóa” hoặc “Hàng”) để giao hàng cho như sau:

Party B agrees lớn provide buổi tiệc nhỏ A with <.> (“Commodity“) as follows:

1.1 Sản Phẩm Và Giá cả

Commodity And Price

Sản phẩm

Commodity

Cụ thể sản phẩm

Details

Đơn giá

Unit price (VND)

Số lượng Quantity

(Boxes)

Thành chi phí

Total Amount (VND)

 

 

 

 

 

1.2 Quy Cách 

Specification:

1.2.1 Theo Tiêu chuẩn chỉnh Của bên Sản Xuất

<Factory Standard>

1.2.1 Theo Tiêu chuẩn Đăng Ký

<Registered Standard>

1.3 chất Lượng Sản Phẩm:  

unique Of Commodity:

Bên B nên sản xuất, đóng gói và hỗ trợ Sản phẩm theo như đúng tiêu chuẩn, chất lượng, công dụng và thời hạn áp dụng sử dụng như vẫn tự chào làng hoặc đăng ký với cơ sở công dụng.

Party B shall manufacture, pack & supply the Commodity in accordance with industry standards, quality,functionality, life-cycle declared itself or registered khổng lồ the authorities.

 

ĐIỀU 2: GIÁ HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

ARTICLE 2: PRICE and VALUE OF AGREEMENT

2.1 giá Hàng hóa, vì vậy giá trị đúng theo đồng, thắt chặt và cố định trong suốt thời hạn thực hiện phù hợp đồng.

Commodity Price, therefore the total value of Agreement, shall remain unchanged during the implementation of Agreement.

2.2 tổng giá trị của vừa lòng đồng đã bao hàm tất tất cả loại thuế, tiêu phí đóng gói, vận chuyển sản phẩm & hàng hóa tới vị trí theo yêu mong của mặt A.

The total value of Agreement, shall be inclusive of all kinds of taxes, the costs of packaging và delivery of Commoditys.

2.3 tổng vốn Hợp đồng (Total value of the Agreement): <.> đồng

(Bằng chữ:<.>)

(In word: <.>)

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

ARTICLE 3: PAYMENT

3.1 bên B biết rằng mặt A áp dụng quy trình thanh toán giao dịch nội bộ nhì lần vào một tháng (“Quy trình Thanh toán”), từ đó Bên A chỉ thanh toán vào trong ngày trước tiên cùng ngày 15 của mon (“Ngày Quy Định”). Trường hợp ngày thanh toán không lâm vào cảnh Ngày Quy Định, việc giao dịch sẽ được triển khai vào Ngày Quy Định tiếp theo. Trường hòa hợp Ngày Quy Định rơi vào trong ngày nghỉ lễ, hoặc ngày không làm cho việc, thì Ngày Quy Định sẽ là ngày thao tác tiếp theo. Từ đó mọi thanh toán giao dịch liên quan tới đúng theo đồng đều nên thích hợp với Quy trình Thanh toán.

Party B acknowledges that các buổi party A shall follow its internal payment process (“Payment Process”) that all payment shall be made by tiệc nhỏ A on only the first day & the 15th day of month (“Standard Date”). If the payment date falls on non-Standard Date, the payment date shall be the next Standard Date. In case the Standard Date falls on the holidays or the non-business days, the succeeding business day shall be the Standard Date. Thereby all payments for Agreements shall be in accordance with Payment Process.

3.2 tổng vốn Hợp đồng đã được giao dịch thanh toán theo nhì lần như sau:

Total value of the Agreement shall be made by installment as follows:

3.2.1 Đợt 1: Bên A đang đặt cọc cho mặt B <.> tỷ lệ (<.>%) tổng giá trị Hợp đồng tương tự <.> đồng (Bằng chữ: <.> đồng) trong khoảng năm (05) ngày có tác dụng việc kể từ ngày nhì bên ký hợp đồng này. Khoản tiền để cọc sử dụng để đảm bảo thực hiện thích hợp đồng và tất cả thể tự động khấu trừ để tiến hành nghĩa vụ thanh toán của bên A sau khoản thời gian nhì mặt ký Biên bản Nghiệm thu.

The First Installement: buổi tiệc nhỏ A shall deposit <.> percent (<.>%) of total value of the Agreement equivalent khổng lồ VND<.> within five (<.>) working days from signing date. The  deposit shall ensure the performance of this Agreement, & may be offsetted automatically for party B’s obligation payment after Delivery lưu ý duly signed by the Parties.

3.2.2 Đợt 2: Bên A giao dịch thanh toán cho mặt B <.> percent (<.>%) quý hiếm Hợp đồng trong tầm <.> (<.>) ngày sau thời điểm Bên A nhận đủ con số Sản phẩm, Biên biên ship hàng và hóa 1-1 giá trị gia tăng hợp lệ. Vào trường hợp bên A trả lại sản phẩm & hàng hóa theo lý lẽ tại Điều 5 của hòa hợp đồng này, mặt A sẽ thanh toán giao dịch cho bên B dựa vào số lượng sản phẩm nhận thực tế.

The Second Installement: party A shall pay <.> percent (<.>%) of the total value of the Agreement within <.>(<.>%) days from the actual Delivery Date và the presence of Delivery lưu ý and a fiscal invoice. In case tiệc ngọt A returns <.> percent (<.>%) of quantity of the Commodity as specified in Article <.> of this Agreement, buổi tiệc nhỏ A shall pay for the value of Commodity actually delivered.>

3.3 cách làm Thanh Toán:

Payment Method:

3.3.1 Việc thanh toán giao dịch sẽ được thực hiện bằng gửi khỏan vào tài khỏan do mặt B ra lệnh dưới đây:

The payment shall be made to lớn the bank account as nominated below:

Đơn vị hưởng trọn thụ/Beneficiary : ………………………………………………………………………………………………………Tên ngân hàng/Bank:…………………………………………. Tại Ngân Hàng/Branch:…………………………………………………Số thông tin tài khoản (VND)/ account Number :………………………………………………………………………………………………………

3.3.2 giá cả chuyển khỏan do bên A chịu.

The transfer fee shall be at các buổi tiệc nhỏ A’s cost.

ĐIỀU 4: GIAO HÀNG

ARTICLE 4: DELIVERY

4.1 Địa Điểm Giao Hàng

Delivery Location

Trừ khi có thông tin khác từ mặt A, vị trí giao hàng theo thích hợp đồng này là <…>

Unless otherwise nominated by party A, Delivery Location shall be party A’s warehouse at <…>

4.2 Thời Gian Giao Hàng

Delivery Time

4.2.1 bên B phải ship hàng vào giờ thao tác của bên A, nghĩa là sản phẩm Nhị mang lại thứ Sáu từ bỏ 8 giờ đồng hồ sáng cho 5 giờ đồng hồ chiều; cùng sáng sản phẩm Bảy, trường đoản cú 8 giờ sáng cho 12 giờ đồng hồ trưa.

Party B shall deliver Commodity within business days of các buổi party A, khổng lồ wit Monday – Friday, from 8.00a.m to lớn 5.00pm, và Saturday, from 8.00am to 12.00pm.

4.2.2 Hàng hóa sẽ tiến hành giao từng phần với thời hạn như sau:

The Commodity shall be delivered by installment as scheduled as follows:

Ngày Giao hàng Đợt 1: vào ngày <.> với con số <.> mặt hàng hóa

First Delivery: shall be made on <.> with the quatity of <.> Commodity.

Ngày Giao hàng Đợt 2: vào trong ngày <.> với con số <.> hàng hóa

Second Delivery: shall be made on <.> with the quatity of <.> Commodity

4.3 Các Bên gật đầu rằng nếu bên B ship hàng với số lượng dư, bên A hoàn toàn có thể nhận hoặc khước từ nhận số số lượng sản phẩm dư.

The Parties agree that if buổi tiệc ngọt B delivers Commodity with a surplus, party A, at its discretion, may take delivery of or reject Commodity.

4.4 Nếu mang đến hoặc mà mặt B ship hàng thiếu, bên B đề xuất trả cho mặt A số tiền phân phát tuơng đương <.>% giá trị con số hàng giao thiếu cho mỗi ngày chậm giao; và

If upon or tiệc ngọt B delivers a deficiency of Commodity, buổi tiệc nhỏ B shall pay tiệc nhỏ A a penalty of <.>% of deficient amount of Commodity for each day delayed; and

4.4.1 mặt B gồm trách nhiệm hỗ trợ số lượng hàng bổ sung trong vòng <.> ngày kể từ hoặc tương ứng; hoặc

Party B shall hóa trang a deficiency of Commodity within <.> days from or successively.

4.4.2 bên A gồm quyền phủ nhận nhận hàng xẻ sung.

Party A may reject the deficiency delivered.

4.5 Nếu đến mà bên B không giao hàng, bên B gật đầu đồng ý trả cho bên A số tiền vạc tuơng đương <.>% quý hiếm Hợp đông cho từng ngày lừ đừ giao; và

If upon party B delivery no Commodity, tiệc ngọt B shall pay các buổi party A a penalty of <.>% of total value of Agreement for each day delayed; and

4.5.1 bên B có trách nhiệm tiến hành phục vụ trong vòng <.> ngày tính từ lúc ; hoặc

Party B shall deliver Commodity within <.> days from < First Delivery>; or

4.5.2 mặt B tất cả quyền đối chọi phương kết thúc Hợp đồng.

Party A may unilaterally terminate the Agreement.

ĐIỀU 5: NHẬN HÀNG VÀ TRẢ HÀNG

ARTICLE 5: ACCEPTANCE và REJECTTION/RETURN

5.1 việc giao dìm hàng giữa nhì bên sẽ được xác nhận thông qua Biên bản Giao hàng.

The delivery of Commodity taken by buổi tiệc ngọt A from các buổi tiệc nhỏ B shall be nominated with Delivery Note.

5.2 Vào thời gian nhận hàng, mặt A gồm quyền từ chối nhận những Hàng hóa khiếm khuyết rất có thể nhìn thấy cùng xác đinh rõ bởi mắt thường. Theo đó, bên B có trách nhiệm đổi hàng thay thế sửa chữa trong vòng <.> ngày tính từ lúc tương ứng.

In case of a defect detected during the delivery of Commodity, tiệc nhỏ A may reject the defective Commodity visible or apparent. Thereby, tiệc nhỏ B shall deliver a replacement of the defective Commodity within <.> days from the < First Delivery> or < Second Delivery> successively.

5.3 giả dụ sau trong vòng <.> tính từ lúc mà bên A vạc hiện có những hàng hóa có khuyết thiếu tiềm ẩn, bên A bao gồm quyền trả lại sản phẩm và bên B có trách nhiệm đến Địa điểm ship hàng của bên A để dấn lại với đồng thời cung ứng hàng sửa chữa thay thế trong vòng <.> ngày kể từ ngày tra cứu ra thông tin từ mặt A.

In the case of a latent defect detected within <.> days after < Second Delivery>, buổi tiệc nhỏ A is entitled to reject the defective Commodity within <.> days from the receipt of notice thereof given by buổi tiệc nhỏ A.

5.4 Nhị Bên đồng ý rằng mặt A được quyền trả lại tối đa <.>% số lượng hàng hóa tương đương <.> đồng ( bằng chữ: <.>) trong vòng <.> ngày tính từ lúc ngày xong chương trình bộ quà tặng kèm theo của bên A.

The Parties agree that tiệc nhỏ A has the right khổng lồ return <.>% of the quantity of Commondity in maximum, equivalent to lớn VND<.> (in words: <.>) within <.> days from the accomplishment of các buổi party A’s promotion program.

 

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

ARTICLE 6: OBLIGATIONS OF PARTIES

6.1 Trách Nhiệm mặt A:

Obligations of các buổi party A:

6.1.1 thanh toán giao dịch giá trị hòa hợp đồng đúng thỏa thuận. Mặt A sẽ chịu đựng mức lãi vay nợ hết thời gian sử dụng <.>%/năm nếu đủng đỉnh thanh tóan đối với thỏa thuận.

Paying invoice in fullness as agreed. If tiệc ngọt A fails to pay by the due date, party A shall pay interest on theverdue amount at the rate of <.>% per annum

6.1.2 Xếp để kho bãi, nhân lực, phương tiện đi lại để đón nhận hàng mặt B giao.

Preparing the warehouse, manpower, facilities to take delivery .

6.1.3 bảo quản và sử dụng thành phầm của bên B theo đúng quy định và khuyên bảo của mặt B.

Preserving and using of commodity in accordance with các buổi tiệc nhỏ B’s instruction.

6.1.4 vào trường hợp mặt A đối kháng phương kết thúc Hợp đồng này không do lỗi của mặt B, mặt A sẽ ảnh hưởng mất khoản tiền để cọc.

In the case of unilateral termination of this Agreement without fault of các buổi tiệc nhỏ B, tiệc nhỏ A shall thua trận the deposit.

6.1.5 những nghĩa vụ không giống theo chính sách của vừa lòng đồng.

Xem thêm: Tôm Thường Đi Kiếm Ăn Vào Thời Gian Nào ? Vì Sao Tôm Thường Kiếm Ăn Vào Ban Đêm

Other obligations stated in this Agreement.

6.2 Trách Nhiệm bên B.

Obligations Of tiệc nhỏ B

6.2.1 Nhận trách nhiệm về quality và thời hạn sử dụng của các thành phầm đã bán ra cho Bên A. Bên B cam đoan và đảm bảo an toàn rằng thời hạn sử dụng tối thiểu của sản phẩm là mười nhị tháng tính từ lúc ngày sản xuất.

Being responsible for the unique and life-cycle of Commodity. Tiệc ngọt B shall ensures life-cycle of Commodity khổng lồ be <.> (<.>) months from producing date.

6.2.2 Chịu phần lớn tiêu mức giá vận gửi và bốc tháo dỡ hàng, sản phẩm đổi/trả đến kho của bên A.

Being responsible for transportation và loading/unloading Commodity or defective Commodity rejected/returned..

6.2.3 Trong trường hợp mặt B solo phương chấm dứt thực hiện vừa lòng đồng này sẽ không do lỗi của mặt A, mặt B phải hoàn trả lại khoản tiền gấp rất nhiều lần tiền đặt cọc.

In the case of tiệc ngọt B’s unilateral termination of Agreement without any fault of các buổi party A, tiệc nhỏ B shallindemnify các buổi tiệc nhỏ A for the double deposit.

6.2.4 Các nghĩa vụ khác theo luật pháp của vừa lòng đồng.

Other obligations stated in this Agreement.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT VÀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

ARTICLE 7: TERMINATION & BREACH OF THE AGREEMENT

7.1 Bất kỳ vi phạm những quyền và nghĩa vụ nào theo nguyên tắc của đúng theo đồng này sẽ đông đảo được xem là vi phạm thích hợp đồng với đk là mặt bị vi phạm luật đã có thông báo nhưng nhưng bên vi phạm vẫn không triển khai khắc phục toàn cục vi phạm trong khoảng ba (03) ngày tính từ lúc ngày cảm nhận thông báo.

Any violation of rights and obligations specified in this Agreement shall be deemed a breach of Agreementprovided that the violated các buổi tiệc nhỏ has given a notice hereof & violating các buổi party still resists the remedy for its actual or alleged infrigement within three (03) days from the receipt of such notice.

7.2 Nếu một trong nhì bên phạm luật Hợp đồng dẫn tới thiệt cho mặt kia, thì bên vi phạm ngoài việc phải bồi thường toàn thể các khoản thiệt hại với tổn thất trực tiếp gây ra do phạm luật đó gây nên cho bên bị phạm luật và mặt bị vi phạm luật có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn dẫu vậy mà ko phải tiến hành bồi hay cho bên kia hay chịu bất kỳ chế tài như thế nào theo lao lý của thích hợp đồng này.

Without prejudice to lớn that the indemnifying Parties shall indemnify indemnified buổi tiệc nhỏ against all liabilities, costs, expenses, damages & losses directly suffered or incurred by the indemnified party arising out of or in connection with actual or alleged infringement of The indemnifying Parties, the indemnified các buổi tiệc nhỏ is entitled to terminate the Agreement without any indemnifying other các buổi party or any penalties provided herein.

7.3 Phạt vi phạm Hợp đồng: nếu Bên vi phạm Hợp đồng không kết thúc ngay hành vi phạm luật Hợp đồng và/hoặc không khắc chế hậu trái của hành vi vi phạm luật Hợp đồng kể từ ngày thừa nhận được thông báo của bị đơn vi phạm, thì mặt vi phạm, ngoài nghĩa vụ Bồi thường xuyên thiệt sợ hãi cho mặt kia, còn bị phạt vi phạm Hợp đồng bởi tám phần trăm (8%) cực hiếm phần nhiệm vụ Hợp đồng bị vi phạm.

Penalty: If the violating tiệc nhỏ shall not cease its acts of violation and/or redeem its infringement or the damages provided with the receipt of the violated Party’s notice, the violating Party, without prejudice lớn its compensation obligation khổng lồ the other Party, shall be subject to a fine of eight percent (8%) of the violated contractual portion value.

7.4 thích hợp đồng này hoàn thành khi:

This contract shall terminate upon:

7.4.1 Nhị mặt đã kết thúc tất cả các nghĩa vụ theo hòa hợp đồng này.

The fulfillment of all obligations of the Parties provided in this Agreement.

7.4.2 Nhị mặt thỏa thuận xong Hơp đồng trước thời hạn;

The Parties’ agreed termination of Agreement prior khổng lồ its expiry;

7.4.3 Đơn phương kết thúc Hợp đồng theo Điều 4.5.2.

Article 5.2 herein on unilateral termination of Agreement.

7.4.4 Các trường vừa lòng khác quy theo cơ chế tại đúng theo đồng này.

Other cases as specified in this Agreement .

7.5 khi nhì mặt đã ngừng tất cả các nghĩa vụ theo qui định tại vừa lòng đồng thì hợp đồng sẽ được xem như đã có thanh lý tuy nhiên mà không bắt buộc lập một văn bản thanh lý riêng.

The Agreement shall be deem liquidated upon the fulfillment of all obligations of the Parties.

7.6 Việc chấm dứt Hợp đồng này không hình họa hưởng cho quyền và những biện pháp tự khắc phục của những bên dành được hay phạt sinh trước khi Hợp đồng chấm dứt.

Termination of this Agreement shall not prejudice any of the parties’ rights và remedies which have accrued as at termination.

ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

ARTICLE 8. DISPUTE RESOLUTION

8.1 ngẫu nhiên tranh chấp như thế nào giữa những bên tạo nên từ hoặc tương quan tới hợp đồng này bao hàm nhưng không hạn chế những vấn đề liên quan tới hình thức, triển khai hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của hợp đồng này đã được giải quyết và xử lý trước không còn bằng bàn bạc đàm phán giữa các bên trên ý thức thiện chí, trung thực. Vào trường hợp, một bên không muốn hoặc các bên ko thể giải quyết và xử lý các tranh chấp bằng phương án thương lượng, hoà giải trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày tạo nên tranh chấp, các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án gồm thẩm quyền.

Any dispute arising out of or in connection with this Agreement including but not limited lớn any question regarding its the formation, performance, breach, termination, validity or any other provision of this Agreement, shall be firstly resolved by friendly negotiation by the Parties in good faith. In case either tiệc nhỏ is unwilling to settle the dispute through negotiation or if both Parties fail khổng lồ reach any Agreement within (30) days after the negotiation begins, either tiệc ngọt may submit such dispute lớn the competent court for a settlement.

8.2 thích hợp đồng này và bất cứ tranh chấp, năng khiếu nại nào tạo nên từ hoặc tương quan tới đối tượng người tiêu dùng hoặc hình thức (bao gồm cả những tranh chấp và/hoặc năng khiếu nại ngoại trừ hợp đồng) đang được điều chỉnh và lý giải theo điều khoản Việt Nam.

This Agreement & any dispute or claim arising out of or in connection with it or its subject matter or formation (including non-contractual disputes or claims) shall be governed by & construed in accordance with the laws of Vietnam.

8.3 Trong thời hạn có xích míc hoặc gồm tranh chấp sẽ được giải quyết thì những Bên phải tiếp tục thực hiện tại nghĩa vụ của chính bản thân mình theo đúng theo đồng này, kế bên vấn đề hiện nay đang bị tranh chấp.

During the time of conflict or dispute, the Parties shall continue to lớn perform their duties under this Agreement, except for the matter being contested.

ĐIỀU 9. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

ARTICLE 9. FORCE MAJEURE EVENT

Không mặt nào phải nhận trọng trách đối với bất kỳ sự chậm trễ trễ hay phạm luật nào trong vấn đề thực hiện bất kỳ nội dung nào của vừa lòng đồng này trong trường hợp những chậm rãi trễ hay phạm luật đó gây nên vì các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu mong của thiết yếu phủ, quân đội, thiên tai, giỏi các nguyên nhân khác tựa như vượt khỏi tầm kiểm soát và điều hành của mỗi bên và Bên vi phạm luật và/hoặc đủng đỉnh trễ không tồn tại lỗi (sau đây hotline là những “Sự kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng vì những Sự khiếu nại Bất Khả Kháng tất cả nghĩa vụ thông tin cho mặt kia bằng văn bạn dạng trong vòng mười (10) ngày tính từ lúc ngày Sự khiếu nại Bất Khả Kháng mở màn tác rượu cồn lên việc thực hiện hợp đồng của bên bị ảnh hưởng. Trong trường thích hợp việc tiến hành hợp đồng của một bên bị chậm chạp trễ quá tía mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo cơ chế này, mặt không bị tác động có quyền solo phương kết thúc hợp đồng tuy thế mà chưa phải nhận nhiệm vụ pháp lý so với bên kia. Bên 1-1 phương hoàn thành hợp đồng gồm nghĩa vụ thông tin cho vị trí kia về việc 1-1 phương dứt hợp đồng.

Neither buổi tiệc nhỏ shall be held responsible for any delay or failure in performance of any part of this Agreement lớn the extent such delay or failure is caused by fire, flood, explosion, war, embargo, government requirement, civil or military authority, act of God, or other similar causes beyond its control and without the fault or negligence of the delayed or non-performing buổi tiệc ngọt (hereinafter referred lớn as “Force Majeure Event”). The affected tiệc nhỏ shall notify the other buổi tiệc nhỏ in writing within ten (10) days after the beginning of any such cause that would affect its performance. Notwithstanding, if a party’s performance is delayed for a period exceeding thirty (30) days from the date the other party receives notice under this paragraph, the non-affected tiệc nhỏ shall have the right, without any liability khổng lồ the other party, lớn terminate this Agreement”. The tiệc nhỏ unilaterally terminating the Agreement shall inform the other tiệc ngọt of the termination.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

ARTICLE 10. MISCELLANEOUS

10.1 Trong quá trình thực hiện, tất cả phụ lục, sửa thay đổi nào đối với Hợp đồng này những Bên phải lập thành văn bạn dạng và ngôn từ sửa đổi, té sung, sửa chữa chỉ có hiệu lực thực thi khi được đại diện có thẩm quyền của mỗi bên ký.

During the term of this Agreement, all appendix, amendment to this Agreement must be in writing và only take effect as concluded by sufficient authorized representatives of the Parties.

10.2 Ngoài những thỏa thuận trên những sự việc phát sinh cơ mà mà không được đề cập trong hợp đồng này đã được xử lý dựa trên quy định của luật pháp có liên quan.

Issues that are not mentioned in this Agreement shall be in accordance with the laws of VietNam.

10.3  Nếu bất kể nội dung làm sao trong đúng theo đồng này vô hiệu, trái quy định hoặc không thể tiến hành được, nội dung này sẽ được xem là đương nhiên sửa thay đổi trong số lượng giới hạn thấp nhất hoàn toàn có thể để trở nên có hiệu lực, đúng quy định và rất có thể thực hiện nay được. Trong trường hòa hợp những đổi khác đó không thể tiến hành được, các nội dung này được xem như huỷ bỏ. Bài toán một hoặc một trong những nội dung trong hợp đồng bị sửa đổi hoặc huỷ vứt không làm tác động tới hiệu lực hiện hành và việc triển khai của những nội dung không giống của hòa hợp đồng.

If any provision or part-provision of this Agreement is or becomes invalid, illegal or unenforceable, it shall be deemed modified to the minimum extent necessary khổng lồ make it valid, legal and enforceable. If such modification is not possible, the relevant provision or part-provision shall be deemed deleted. Any modification lớn or deletion of a provision or part-provision under this clause shall not affect the validity and enforceability of the rest of this Agreement.

10.4 vừa lòng đồng này sẽ sở hữu hiệu lực sau khi thay mặt hợp pháp hoặc thay mặt ủy quyền của các Bên cam kết kết vào hợp đồng.

The Agreement shall takes effect after concluded by duly authorized representative of the Parties.

10.5 vừa lòng đồng này sẽ auto hết hiệu lực ngay sau khi các Bên ngừng xong các nghĩa vụ trong thích hợp đồng.

The Agreement shall automatically expire after the Parties fulfill their obligations in this Agreement.

10.6 tất cả các văn chúng ta dạng, thông tin có liên quan tới phù hợp đồng này mọi được lập bằng tiếng Việt với tiếng Anh hoặc có phiên bản dịch tiếng Việt/tiếng Anh thêm kèm. Vào trường hòa hợp có bất kỳ sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Việt và bản tiếng Anh, bản tiếng Việt. Sẽ có giá trị áp dụng.

All other documents or notices provided under or in connection with this Agreement shall be in both Vietnamese và English, or accompanied by Vietnamese và English translation. In case of any discrepancies or inconsistencies between the English version and Vietnamese version, the Vietnamese shall prevail.

10.7  đúng theo đồng này được lập thành (02) bạn dạng, có mức giá trị pháp luật như nhau, mỗi mặt giữ (01) bạn dạng làm cửa hàng để thực hiện.

Xem thêm: Cách Khôi Phục Lại Ảnh Đã Xóa Trên Facebook, Messenger 2022

This Agreement is made in two (02)copies, with the equal validity, each các buổi tiệc nhỏ keeps (01) copy.