HYPOCRISY LÀ GÌ

     
Below are sample sentences containing the word "hypocrisy" from the English - Vietnamese Dictionary. We can refer khổng lồ these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hypocrisy", or refer lớn the context using the word "hypocrisy" in the English - Vietnamese Dictionary.

Bạn đang xem: Hypocrisy là gì


1. What hypocrisy!

thiệt là mang hình thay!

2. Jehovah does not tolerate hypocrisy.

Đức Giê-hô-va không chấp nhận sự đưa hình.

3. Jehovah Requires “Faith Without Hypocrisy

Đức Giê-hô-va yên cầu “đức tin không mang hình”

4. What is “love không lấy phí from hypocrisy”?

rứa nào là “tình thân thương không trả dối”?

5. 9 Let your love be without hypocrisy.

9 Tình thân thương của đồng đội không được trả tạo.

6. By such hypocrisy, they have greatly misrepresented God.

do sự giả hình thể ấy, họ vẫn xuyên tạc Đức Chúa Trời cách trắng trợn.

7. “Let your love be without hypocrisy.” —Romans 12:9.

“Tình dịu dàng của bằng hữu phải chân thật ”.—Rô-ma 12:9, chú thích.

8. Nephi warned against hypocrisy in 2 Nephi 31:13.

Nê Phi đã lưu ý chống lại hành vi giả nghĩa vào 2 Nê Phi 31:13.

9. She has sown hatred và hypocrisy và will reap destruction.

chúng đã gieo thù hằn cùng đạo đức giả đề nghị sẽ gặt hái sự diệt diệt.

10. They look at organized religion & see hypocrisy, corruption, warmongering.

Họ chú ý vào các tôn giáo với thấy sự bại hoại, đạo đức giả cùng hiếu chiến.

11. Such selfless acts prove that religion can be miễn phí of hypocrisy.

Những hành vi bất vị kỷ như thế chứng minh không đề nghị mọi tôn giáo hầu hết giả hình.

12. Plagenz called such hypocrisy “the biggest bé game in the country.”

Plagenz điện thoại tư vấn sự giả dường như thế là “trò bịp bợm lớn nhất trong nước”.

13. Granted, Christendom has a shocking record of hypocrisy, brutality, and immorality.

Đúng là khối đạo trường đoản cú xưng theo Đấng Christ gồm thành tích bất hảo là đạo đức giả, tàn nhẫn và vô luân.

14. Others may be disillusioned by the hypocrisy they have observed in religion.

có lẽ những người khác thuyệt vọng vì phân biệt sự giả hình nơi các tôn giáo.

15. " The President"s self-serving hypocrisy " is only surpassed by his shameless cowardice. "

" Tổng thống chỉ cần đồ đạo đức giả chỉ muốn che mắt người dân ngoài sự hèn nhát đáng xấu hổ của chính mình "

16. * We are kind, without hypocrisy or guile (see D&C 121:42).

* họ nhân từ, một giải pháp không gian sảo và không khí xảo (xin coi GLGƯ 121:42).

17. The word then took on the figurative sense of hypocrisy, dissimulation, or pretense.

tiếp nối chữ ấy được sử dụng theo nghĩa bóng nhằm chỉ sự mang dối, giả đò hoặc mang vờ.

18. Their hypocrisy led Jehovah to declare: “Incense —it is something detestable to me.”

Sự đưa hình của họ khiến Đức Giê-hô-va tuyên bố: “Ta gớm-ghét mùi hương”.

19. Leaven is used in the Bible lớn picture corrupt teachings, hypocrisy, và badness.

Kinh-thánh dùng men để chỉ đạo lý bại hoại, sự trả hình với sự xấu xa.

20. A dictionary defines “sincerity” as “freedom from pretence or hypocrisy; honesty; straightforwardness; genuineness.”

Một trường đoản cú điển tư tưởng “thành thật” là “không giả cỗ hay đạo đức giả; lương thiện, tức thì thẳng; chân chính”.

21. Hypocrisy, on the other hand, will ultimately prove death-dealing to those who practice it.

Xem thêm: Cách Kết Nối Tai Nghe Không Dây Với Laptop Win 7, 8, 10, Cách Kết Nối Tai Nghe Bluetooth Với Máy Tính

Trái lại, những người dân thực hành sự đưa hình ở đầu cuối sẽ mất sự sống.

22. Hypocrisy can arouse strong emotions in those affected by it, including bitterness, anger, & resentment.

Thói đạo đức giả có thể gây ra những cảm xúc mạnh mẽ nơi các nạn nhân, như cay đắng, khó chịu và thù oán.

23. Are you incensed at the hypocrisy of caretakers who abuse those entrusted to their care?

các bạn có phẫn nộ trước sự giả hình của không ít người thừa nhận nhiệm vụ quan tâm người khác tuy nhiên lại đối xử tàn ác với chúng ta không?

24. Wirthlin of the Quorum of the Twelve Apostles spoke of acting with no hypocrisy:

Wirthlin thuộc đội Túc Số Mười hai Vị Sứ Đồ nói về hành vi không trả nghĩa:

25. Detecting their hypocrisy, he said to them: “Why vì chưng you put me to lớn the test?

Biết sự gian dối của họ, ngài nói: “Sao những người demo tôi?

26. 2 So rid yourselves of all badness+ and deceit and hypocrisy & envy and all backbiting.

2 rứa thì, bằng hữu hãy từ quăng quật hết hồ hết điều xấu xa,+ gian dối, đạo đức giả, đố kỵ cùng các lời tạo tổn thương.

27. When shamed with their own hypocrisy, the accusers withdrew and left Jesus alone with the woman.

khi hổ thẹn với sự đạo đức mang của mình, phần lớn kẻ kết tội rút lui và vứt lại Chúa Giê Su một mình với người bọn bà đó.

28. And is not strife, enmity, & hypocrisy evident among many who claim lớn be Christians?

Và yêu cầu chăng trong số những kẻ tự xưng theo đấng Christ (Ky-tô) cụ thể là tất cả sự khiến gỗ, thù nghịch và giả hình?

29. To vì without to lớn be is hypocrisy, or feigning lớn be what one is not—a pretender.

làm cho mà không thật lòng là đạo đức nghề nghiệp giả, giả vờ là một trong những người nào đó—là một kẻ giả đò.

30. 16. (a) What might each of us bởi to prevent hypocrisy from taking root in our heart?

16. (a) Mỗi bạn cũng có thể làm gì để ngăn ngừa sự đưa hình bén rễ vào lòng?

31. He was also impatient và scornful, & he reacted vehemently khổng lồ what he viewed as hypocrisy.

Ông cũng có thể có tính thiếu kiên nhẫn, tuyệt khinh bỉ, cùng phản ứng dữ dội trước hầu như điều ông chỉ ra rằng giả hình.

32. She told me that God’s Kingdom would over all hypocrisy, hatred, và prejudice in the world.

Chị bảo rằng Nước Trời sẽ xong xuôi mọi sự mang hình, hận thù cùng thành loài kiến trên vậy gian.

33. Chapter 58 of Isaiah’s prophecy specifically focuses attention on the hypocrisy that is rampant in Judah.

Chương 58 sách Ê-sai quan trọng tập trung vào sự giả hình lan rộng rãi xứ Giu-đa.

34. Worship that is founded on truth, free from hypocrisy and deceit, is approved và blessed by God.

Sự thờ phượng dựa vào lẽ thật, không có sự mang hình và lừa dối, thì được Đức Chúa Trời gật đầu đồng ý và ban phước.

35. That way, you have “faith without hypocrisy.” —Romans 12:9; Psalm 34:14; 1 Timothy 1:5.

nhờ đó, chúng ta cũng chứng minh mình tất cả “đức tin không mang hình”.—Rô-ma 12:9; Thi-thiên 34:14; 1 Ti-mô-thê 1:5, TTGM.

36. 7 We stand in awe of Jesus’ strong love for what was right & his abhorrence of hypocrisy and wickedness.

7 chúng ta cảm thấy kính phục Chúa Giê-su vày ngài ưa chuộng điều buộc phải đồng thời ghê tởm đạo đức giả với sự gian ác.

37. Many religious organizations are mired in political intrigue và moral hypocrisy và are drenched in innocent blood from countless religious wars.

Nhiều tổ chức tôn giáo nhún sâu vào những mưu đồ chính trị với đạo đức giả, đẫm ngày tiết vô tội trong biết bao cuộc chiến tranh tôn giáo.

38. However, after attending a number of times, she again became aware of hypocrisy and greed, as well as the luxurious life-style of the priest.

tuy nhiên, sau thời điểm đi dự mấy lần bà lại thấy sự đưa hình và tham lam, thêm vào này lại còn lối sống hào nhoáng quá sang trọng của ông linh mục.

39. With divine authority, these devastate the pastures of the clergy, exposing their false teachings and hypocrisy “five months” —the normal life span of a locust.

cùng với quyền phép Đức Chúa Trời những người dân này hủy diệt đồng cỏ của giới chức giáo phẩm, vén trần những sự giảng dạy sai trái và sự mang hình của chúng trong tầm “năm tháng” ròng—cả cuộc đời của nhỏ châu chấu.

40. In his earliest works, written under such pseudonyms as Charles James Yellowplush, Michael Angelo Titmarsh & George Savage Fitz-Boodle, he tended towards savagery in his attacks on high society, military prowess, the institution of marriage và hypocrisy.

ban đầu dưới những bút danh Charles James Yellowplush, Michael Angelo Titmarsh cùng George Savage Fitz-Boodle, ông châm chích xóm hội thượng lưu, phần lớn vinh quang fan lính, hôn nhân và thói nguỵ quân tử.

41. Al Jazeera brought information to them, showed them what was being said and done in the name of their religion, exposed the hypocrisy of Osama bin Laden and al Qaeda, & allowed them, gave them the information that allowed them to lớn come to lớn their own conclusions.

Xem thêm: Có Nên Mua Online Đầu Thu Kỹ Thuật Số Giá Cực Tốt, Dịch Vụ Truyền Hình Vtc Và K+ Nên Sử Dụng Cái Nào

Al Jazeera mang tin tức tới họ, cho họ thấy những gì đang được nói và có tác dụng nhân danh tôn giáo của họ, bóc tách trần đa số đạo đức đưa của Osama bin Laden và al Qaeda, và có thể chấp nhận được họ, mang lại họ thông tin được cho phép họ dành được những tóm lại riêng của họ.