Immense Là Gì

     
rộng lớn·cò·chiến lắm·lồng lộng·man mác·mông mênh·rất cừ·rất tốt·thênh thang
“Man knows at last that he is alone in the universe’s unfeeling immensity, out of which he emerged only by chance.”
Cuối cùng, con bạn biết rằng chỉ một mình họ sống trong sự bao la vô tình của vũ trụ, trong những số đó họ xuất hiện thêm chỉ nhờ sự ngẫu nhiên”.

Bạn đang xem: Immense là gì


At that time, deep convection surrounding Leslie had immensely improved và a well-defined low-level eye had developed.
Vào thời điểm này, loại đối lưu lại sâu bao bọc Leslie đã tạo thêm rất nhiều với bão đã hình thành mắt tầng phải chăng rõ nét.
Petit-Goave did not possess an actual theatre, but theatrical and musical performances was immensely popular in Saint-Domingue and an important part of the colony"s social life, và theatrical and musical performances was staged by local amateurs assisted by professional actors.
Petit-Goave không sở hữu một bên hát riêng biệt nào, nhưng các buổi màn biểu diễn sân khấu và âm nhạc của bà đang vô cùng danh tiếng ở Saint-Domingue cùng là một phần quan trọng của đời sống xã hội của trực thuộc địa, và những buổi trình diễn sân khấu và âm thanh được dàn dựng bởi các diễn viên chuyên nghiệp địa phương.
When veterans come trang chủ from war, their way of mentally framing the world is calibrated lớn an immensely more dangerous environment.
Khi những cựu chiến binh trở về nhà thế giới quan của mình được xác lập giúp xem một môi trường còn nguy khốn hơn.
We realize that what He has willingly done with immense suffering and sacrifice will affect us not only in this life but throughout all eternity.
Chúng ta phân biệt rằng điều Ngài vẫn sẵn lòng làm với nỗi đau khổ và sự hy sinh to lớn sẽ không còn những tác động đến chúng ta trong cuộc sống thường ngày này mà hơn nữa suốt thời trường tồn nữa.
Africa has immense opportunities that never navigate through the website of despair and helplessness that the Western truyền thông media largely presents khổng lồ its audience.
He was a man of biting wit và invective, with immense confidence in his own ability, who often inspired either great friendship or deep dislike and distrust...he was a passionate, active, committed man who poured his energy into whatever he undertook.
Ông là một trong người bầy ông của wit cắn và lời công kích, với sự tự tin rất lớn vào kĩ năng của mình, tín đồ thường lấy xúc cảm từ một trong các hai tình chúng ta lớn hoặc không say mê sâu và không tin cậy... ông là 1 trong đam mê, năng động, người đàn ông tận trung khu đổ năng lượng của mình vào bất cứ điều gì ông đảm nhiệm.
The immensity of the universe didn’t suddenly change, but our ability lớn see và understand this truth changed dramatically.
Vũ trụ bao la dường như không đột nhiên thay đổi, nhưng kỹ năng của bọn họ để xem và hiểu được lẽ thiệt này đã đổi khác đáng kể.
These two articles will examine the prophecies of the immense image in Daniel chapter 2 và the wild beast và its image in Revelation chapters 13 & 17.
Hai bài xích này vẫn xem xét các lời tiên tri về pho tượng khổng lồ nơi chương 2 của sách Đa-ni-ên và con thú dữ tợn cùng tượng của nó nơi chương 13 và 17 của sách Khải huyền.
Bởi vì Reddit là một trang web cực lớn như thế, lưu lượt truy cập của nó khôn xiết lớn và rất có thể dễ dàng đánh sập các trang bé dại hơn.
According lớn Daniel chapter 2, the dream involved an immense image with a head of gold, breasts and arms of silver, belly & thighs of copper, legs of iron, và feet of iron mixed with clay.
Theo Đa-ni-ên chương 2, giấc mơ liên quan đến một pho tượng khổng lồ tất cả đầu bằng vàng, ngực và hai cánh tay bởi bạc, bụng với đùi bởi đồng, ống chân bởi sắt và cẳng chân bằng sắt pha trộn đất sét.
Aurelian dealt magnanimously with its inhabitants, collected an immense quantity of plunder, including the idol from the Temple of the Sun, and departed for Rome.

Xem thêm: Danh Sách Các Chi Nhánh Ngân Hàng Bidv Tại Hà Nội, Cn Hà Tây Ngân Hàng Bidv Quận Hà Đông, Hà Nội


Aurelian đối xử hào hiệp với cư dân, đem đi một khối lượng khổng lồ hàng cướp bóc, bao gồm cả hình tượng từ Đền Thờ phương diện Trời, rồi phát xuất về Rô-ma.
But, when I consider God"s immense power, I can"t deny that He has made — or, in any case, that He could have made — many other things, and I must therefore view myself as having a place in a universe.
Nhưng khi xét đến quyền năng mập ú của Chúa, tôi ko thể từ chối rằng Ngài đã tạo ra, hoặc tối thiểu cũng có thể tạo ra, những thứ khác.
The Juruá River (Portuguese Rio Juruá; Spanish Río Yurúa) is a southern affluent river of the Amazon River west of the Purus River, sharing with this the bottom of the immense inland Amazon depression, & having all the characteristics of the Purus as regards curvature, sluggishness and general features of the low, half-flooded forest country it traverses.
Sông Juruá (tiếng người thương Đào Nha Rio Juruá; giờ đồng hồ Tây Ban Nha Río Yurúa) là một chi lưu giữ phía phái nam của sông Amazon sống phía tây của sông Purus, là đãy của vùng lõm trong nước Amazon rộng lớn, có tất cả các tính năng của sông Purus như độ uốn nắn khúc, chảy chậm chạp và nói bình thường đi qua các vùng đồng quê cung cấp ngập và thấp.
Roosevelt persuaded Congress that repayment for this immensely costly service would take the khung of defending the US; & so Lend-Lease was born.
Một cách đối chọi giản, Roosevelt đã thuyết phục nghị viện rằng việc chi trả cho cơ chế vô cùng tốn nhát này đó là sự bảo đảm an toàn cho nước Mỹ; và vì chưng thế chính sách Lend-lease vẫn ra đời.
From the moment I met him, I recognized in him a man of immense spiritual depth and tremendous capability.
Từ lúc gặp ông, tôi đã nhận ra nơi ông một người có nếp sống thuộc linh tột độ và khả năng lớn lao.
Though David could discern only a small part of the immensity of the universe, he drew the right conclusion —God merits our respect và adoration.
Dù chỉ thấy được 1 phần nhỏ của vũ trụ bao la, Đa-vít vẫn rút ra một tóm lại đúng—Đức Chúa Trời xứng danh cho họ kính trọng với tôn thờ.
We find an immense và highly ordered system of galaxies, stars, & planets, all moving with great precision.
Một hệ thống khổng lồ và cô đơn tự gồm những thiên hà, ngôi sao 5 cánh và hành tinh, tất cả vận động vô cùng chủ yếu xác.
We do not have his immense wisdom & knowledge, but all of us vì chưng have a measure of knowledge và experience from which khổng lồ draw when we tóm tắt with others the truths of God’s Word.
Dù không đúng đắn và phát âm biết sâu rộng như ngài, tuy thế mỗi chúng ta có một mức độ hiểu biết và tay nghề để có thể dùng khi share sự thật trong Lời Đức Chúa Trời.
So Jehovah, the Creator, worked through his Son, the Master Worker, to bring every other creation into existence —from the spirit creatures in the heavenly realm to lớn the immense physical universe, to the earth with its wondrous variety of plant và animal life, khổng lồ the pinnacle of earthly creation: humankind.
Vậy, Đức Giê-hô-va, Đấng chế tác Hóa, đang dùng bé làm “thợ cái” để tạo nên muôn vật, bao hàm tạo đồ vật thần linh bên trên trời, ngoài trái đất bao la, trái đất với rất nhiều loại cồn thực vật đa dạng và phong phú và đỉnh điểm của công trình sáng tạo trên đất là bé người.
Juan Perón, elected three times as President of Argentina, & his second wife, Eva Perón, were immensely popular among many of the Argentine people, & to this day they are still considered icons by the leading Justicialist Party.

Xem thêm: Thực Hiện Các Mối Nối Dây Dẫn Điện Khi :, Có Mấy Loại Mối Nối Dây Dẫn Điện


Juan Domingo Perón, được bầu cha lần có tác dụng Tổng thống Argentina, và vk thứ nhị của ông Eva Duarte de Perón, được yêu mến bởi rất không ít người Argentina, và đến ngày nay, họ vẫn được Đảng Justicialist coi là biểu tượng.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M