Liên đoàn lao động tiếng anh là gì

     

Người lao động vn khi gia nhập lao động tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có quyền thành lập, tham gia hoạt động công đoàn. Trình tự thành lập, kéo hay vận động được lý lẽ tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Bạn đang xem: Liên đoàn lao động tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: Liên đoàn lao rượu cồn tiếng anh là gì

Công đoàn là gì?

Công đoàn là tổ chức chính trị làng mạc hội của ách thống trị công nhân và người lao động, được thành lập dựa trên cơ sở tự nguyện và chịu đựng sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, thuộc với cơ sở nhà nước cùng tổ chức kinh tế tài chính chăm lo, đảm bảo quyền và ích lợi hợp pháp cho những người lao động, dường như tham gia vào thống kê giám sát hoạt dộng của ban ngành nhà nước, tuyên truyền fan lao hễ chấp hành pháp luật, kỷ luật, nâng cao tay nghề, trình độ.

Người lao động nước ta khi thâm nhập lao rượu cồn tại những doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức triển khai có quyền thành lập, tham gia vận động công đoàn. Trình từ bỏ thành lập, gia nhập hay chuyển động được hình thức tại điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn giờ đồng hồ Anh là gì?

Công đoàn giờ đồng hồ Anh là: Union

Định nghĩa công đoàn được dịch lịch sự tiếng Anh như sau:

Trade unions are socio-political organizations of the working class và working class, established on a voluntary basis & under the leadership of the Communist buổi tiệc ngọt of Vietnam, together with state agencies & economic organizations. Care, protect the legitimate rights và interests of employees, in addition participate in monitoring the activities of state agencies, propagate employees khổng lồ comply with the law, discipline, và improve skills. , level.

Vietnamese employees, when participating in enterprises, agencies & organizations, have the right to lớn establish và participate in union activities. The order of establishment, joining or operation is specified in the Vietnam Trade Union charter.


*

Cụm từ tương quan công đoàn giờ Anh là gì?

– Công đoàn các đại lý là gì?

Công đoàn đại lý là tổ chức cơ sở của công đoàn tập hợp các thành viên tại một hoặc một số doanh nghiệp, tổ chức, ban ngành và được công đoàn cấp trên trực tiếp công nhận theo giải pháp của luật pháp công đoàn Việt Nam.

Xem thêm: Con Cu Nho Nhỏ Siêu Nhân Đỏ

Công đoàn các đại lý tiếng Anh là: Union base

– Công đoàn công ty.

Công đoàn công ty là công đoàn cơ sở tại một công ty nhất định, thực thi các chuyển động công đoàn, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho bạn lao đụng ở công ty đó.

Công đoàn doanh nghiệp tiếng Anh là: Union Corporation

Định nghĩa công đoàn công ty được dịch sang trọng tiếng Anhnhw sau:

A company union is a grassroots trade union in a certain enterprise that conducts union activities, protects the legitimate rights & interests of employees in that company.

– qui định Công đoàn.

Xem thêm: Chuyển File Pdf Màu Sang Trắng Đen, Chuyển Ảnh Màu Sang Trắng Đen (Đơn Giản)

Luật công đoàn là văn bản do Quốc hội ban hành, quy định cụ thể những vẻ ngoài hoạt động, thủ tục thành lập và hoạt động hay luật quyền hạn, trách nhiệm của tổ chức công đoàn…

Luật Công đoàn tiếng Anh là: union law

Định nghĩa cách thức Công đoàn được dịch lịch sự tiếng Anh như sau: khí cụ công đoàn là văn bạn dạng do Quốc hội ban hành, quy định rõ ràng những phép tắc hoạt động, thủ tục thành lập hay mức sử dụng quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức triển khai công đoàn…

Ví dụ gần như từ thường áp dụng công đoàn giờ Anh là gì?

Chức năng quan trọng nhất của công đoàn được dịch lịch sự tiếng Anh là: The most important function of the union.