Nourishing là gì

     
You can create a climate lớn foster growth, nourish, và protect; but you cannot force or compel: you must await the growth” (“Candle of the Lord,” Ensign, Jan. 1983, 53).

Bạn đang xem: Nourishing là gì


Các anh chị em em rất có thể tạo ra một bầu không khí để thúc đẩy sự tăng trưởng, nuôi dưỡng và bảo vệ; nhưng mà các các bạn em thiết yếu ép buộc hay chống chế: các cả nhà em phải chờ đợi sự tăng trưởng” (“Candle of the Lord,” Ensign, tháng Giêng năm 1983, 53).
Instead of rejecting the growing embryo as foreign tissue, it nourishes and protects it until it is ready to emerge as a baby.
Thay bởi loại ra thành phần lạ này tức phôi thai sẽ tăng trưởng, tử cung nuôi dưỡng và che chở nó cho tới ngày một em bé bỏng sẵn sàng ra đời.
Such animals have never known winter conditions & will not be deprived of nourishment in the coming months.
Các thú ấy đã không còn biết đến thời huyết mùa đông thế nào và trong số những tháng tiếp đây chúng sẽ không còn bị để cho thiếu ăn.
19 và Jacob and Joseph also, being young, hahoanganhmotel.comng need of much nourishment, were grieved because of the afflictions of their mother; và also amy wife with her tears and prayers, và also my children, did not soften the hearts of my brethren that they would loose me.
19 Và luôn cả Gia Cốp với Giô Sép, bởi còn trẻ nên cần được được nuôi dưỡng nhiều, cũng ưu tư vì nỗi đau buồn của bà bầu mình; và luôn cả avợ tôi, với nước đôi mắt và những lời van xin của nàng, và cả các con tôi nữa, cũng chẳng làm mềm lòng được những anh tôi, để họ mở trói đến tôi.
Công bài toán chính của họ là nuôi dưỡng, khích lệ và có tác dụng cho bè phái chiên của Đức Chúa Trời được tươi đuối (Ê-sai 32:1, 2).
He taught that all who come into the Church might be retained in full fellowship if they are nourished by the good word of God.
Ông đã dạy rằng tất cả những fan vào Giáo Hội đều có thể được duy trì chân và để được kết tình thân hữu vừa đủ nếu bọn họ được nuôi dưỡng bằng lời nói xuất sắc lành của Thượng Đế.
But I believe the lihoanganhmotel.comng waters sustained Lucile during those long years when she might have given way khổng lồ self-pity, và her life, her spirit, became nourishment to everyone she knew.
Nhưng tôi có niềm tin rằng nước sống đã giữ vững Lucile trong những năm lâu năm đó khi mà bà rất có thể đã lựa chọn để cảm xúc tội nghiệp cho bạn dạng thân mình, với cuộc sống, ý thức của bà, đang trở cần thức nạp năng lượng nuôi dưỡng mọi người mà bà thân quen biết.
This lifelong conversion will clearly require continued nurturing on our part khổng lồ avoid the withering effect described by Alma: “But if ye neglect the tree, and take no thought for its nourishment, behold it will not get any root; và when the heat of the sun cometh & scorcheth it, ... It withers away” (Alma 32:38).
Sự cải đạo suốt đời này rõ ràng sẽ đòi hỏi chúng ta phải liên tiếp nuôi dưỡng phần mình để tránh ảnh hưởng héo khô như đã làm được An Ma tế bào tả: “Nhưng nếu các người xao lãng và không quan tâm nuôi dưỡng cây, này, nó sẽ chẳng mọc được rễ; cùng khi tia nắng mặt trời chiếu xuống và thiêu đốt nó, thì nó vẫn héo thô đi“ (An Ma 32:38).
“And thus, if ye will not nourish the word, looking forward with an eye of faith lớn the fruit thereof, ye can never pluck of the fruit of the tree of life.
“Và như vậy, nếu những người không chịu nuôi dưỡng lời của Thượng Đế, không trông mong với con mắt của đức tin về những thành quả đó của nó, thì những người đang chẳng bao giờ hái được quả của cây sự sống.

Xem thêm: Cách Tạo Phiếu Khảo Sát Trực Tuyến Bằng Google Drive, Google Biểu Mẫu


His words live on in the leadership of President Monson and in all of us as we qualify to have the power of a Lehi and a Nephi to lớn nourish with the good word of God.
Những lời của ông tiếp tục trong nhiệm kỳ lãnh đạo của chủ tịch Monson với trong vớ cả bọn họ khi họ hội đủ điều kiện để sở hữu được thế lực của một người y như Lê Hi cùng Nê Phi để nuôi dưỡng lời nói tốt lành của Thượng Đế.
Chúng ta đề xuất nhiều đội túc số để mang lại sự nuôi dưỡng nằm trong linh cho các tín hữu vào trong ngày Chủ Nhật cũng giống như phục vụ.
Just as we need food to nourish our physical bodies, our spirits và souls will be replenished and strengthened by feasting upon the words of Christ as contained in the writings of the prophets.
Cũng như họ cần thức ăn uống để nuôi dưỡng cơ thể, tinh thần và vai trung phong hồn của họ sẽ được bổ sung và củng cố bằng phương pháp nuôi dưỡng đa số lời của Đấng Ky sơn như trong các nội dung bài hoanganhmotel.comết của các vị tiên tri.
9 This faithful slave class has been using the Watch Tower Bible & Tract Society lớn prohoanganhmotel.comde spiritual nourishment for all of Jehovah’s Witnesses.
9 Lớp người nô lệ trung tín này đã cần sử dụng Hội Tháp Canh (Watch Tower Bible and Tract Society) để cung ứng đồ ăn thiêng liêng mang đến hết thảy Nhân-chứng Giê-hô-va.
Add diligently nourish lớn your “How lớn receive & strengthen a testimony” scripture study journal list.
Thêm nuôi dưỡng một cách chuyên cầnvào phiên bản liệt kê ′′Làm ráng nào để nhận được và củng cầm một bệnh ngôn′′ trong nhật ký kết ghi chép hoanganhmotel.comệc học thánh thư của những em.
God’s answers come by the still, small voice—feelings of peace or comfort, impressions to vị good, enlightenment—sometimes in the form of tiny seeds of thoughts which if reverenced và nourished can grow into spiritual redwoods.
Những câu trả lời của Thượng Đế đến bởi tiếng nói nhỏ dại nhẹ êm ái—những cảm nghĩ bình yên hoặc an ủi, các tuyệt hảo để có tác dụng điều thiện, sự soi sáng—đôi lúc dưới hiệ tượng của hồ hết ý nghĩ nhường như nhỏ tuổi nhặt giống như hạt giống, nhưng rất có thể tăng trưởng không ít nếu được suy ngẫm và kính trọng.
In His great sermon on the bread of life, Jesus explained the contrast between mortal & eternal nourishment.
Trong bài bác giảng hoàn hảo nhất của Ngài về bánh của sự sống, Chúa Giê Su lý giải sự trái ngược giữa thức ăn hữu diệt cùng vĩnh cửu.
Hay bạn vui ưng ý dành thì giờ để tận hưởng những bữa ăn thiêng liêng phần nhiều đặn cùng đầy đủ hóa học dinh dưỡng?
(The Amplified Bible) It is hard to imagine that a mother would forget khổng lồ nourish và care for her nursing child.
8 So he got up và ate và drank, và in the strength of that nourishment he went on for 40 days and 40 nights until he reached Hoʹreb, the mountain of the true God.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Trang Trí Desktop Win 10, Phần Mềm Trang Trí Desktop Win 10


8 Vậy, ông dậy và ăn uống uống. Dựa vào thức ăn đó, ông bao gồm sức đi 40 ngày và 40 đêm cho núi Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời.
Danh sách truy vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M