TỒN KHO ĐẦU KỲ TIẾNG ANH LÀ GÌ

     

Đối với các bạn sinh viên kế toán tốt kế toán đã đi làm biết được các thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán vẫn giúp các bạn đọc phát âm được những tài liệu kế toán thế giới và có cơ hội làm câu hỏi ở những doanh nghiệp nước ngoài cải thiện mức lương và cơ chế của mình.Bạn sẽ xem: Tồn thời điểm đầu kỳ tiếng anh là gì

Dưới đấy là tổng hợp đa số thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán khá đầy đủ nhất

Các thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành kế toán

1. Thuật ngữ trình làng về kế toán tài chính

Accounting: Kế toán

Accounting equation: Phương trình kế toán

Users of accounting information: Đối tượng sử dụng tin tức kế toán (Internal users: Đối tượng bên trong; External users: Đối tượng mặt ngoài) học tập xuất nhập vào online

Asset: Tài sản

Liability: Nợ đề nghị trả

Owner’s equity: Vốn nhà sở hữu

Revenue: Doanh thu

Expense: đưa ra phí

Income: Thu nhập

Short-term asset/Current asset: gia tài ngắn hạn

Long-term asset/Non-current asset: gia tài dài hạn

Current liability: Nợ buộc phải trả thời gian ngắn khóa học khả năng mềm

Long-term debt: Nợ dài hạn

Profit: Lợi nhuận

Loss: Lỗ

Financial accounting: Kế toán tài chính

Managerial accounting: kế toán quản trị

Accounting assumption: trả định kế toán

Accounting principle: hiệ tượng kế toán

Historical cost: Giá cội học kế toán tài chính thuế tphcm

Accrual basis: các đại lý dồn tích

Consistency: tuyệt nhất quán

Going concern: chuyển động liên tục

Matching: Phù hợp

Materiality: Trọng yếu

Prudence: Thận trọng

Economic entity: Đơn vị kinh tế

Monetary unit: Đơn vị tiền tệ

Accounting Period: Kỳ kế toán

Characteristics of accounting information: Đặc điểm của thông tin kế toán

Honesty/Integrity: Trung thực học kế toán tổng hợp nơi đâu tốt

Neutrality/Objectivity: khách hàng quan

Completeness: Đầy đủ

Understandability: dễ dàng hiểu

Comparability: rất có thể so sánh được

Timeliness: Kịp thời
Bạn đang xem: Tồn kho đầu kỳ tiếng anh là gì

*

2. Thuật ngữ giờ đồng hồ anh siêng ngành kế toán về report tài chính

Financial statement: report tài chính

Statement of Financial Position/Balance sheet: Bảng bằng phẳng kế toán

Statement of Financial Performance/Profit and Loss Statement/Income Statement: báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh

Statement of Cash Flows: report lưu chuyển tiền tệ

Notes of financial statement: thuyết minh BCTA

Cash equivalents: những khoản tương đương tiền

Short-term investments: các khoản đầu tư ngắn hạn

Long-term investments: những khoản đầu tư dài hạn

Other non-current assets: tài sản dài hạn khác

Deferred expense/prepaid expense: chi tiêu trả trước

Advances lớn employees: các khoản tạm thời ứng

Advanced payments to lớn suppliers: Khoản trả trước fan bán

Inventory: mặt hàng tồn kho

Other current assets: Tài sản ngắn hạn khác

Fixed assets: tài sản cố định

Tangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt hữu hình

Intangible fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt vô hình

Leased fixed assets: Tài sản cố định và thắt chặt thuê tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận giữ lại

Investment và development fund: Quỹ đầu tư chi tiêu phát triển

Sales revenue: doanh thu bán hàng

Gross profit: lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ chuyển động kinh doanh

Cash flows from investing activities: lưu giao dịch chuyển tiền tệ từ vận động đầu tư

Leased fixed assets: Tài sản cố định thuê tài chính

Retained earnings: Lợi nhuận giữ lại

Investment & development fund: Quỹ chi tiêu phát triển

Sales revenue: lệch giá bán hàng

Gross profit: Lợi nhuận gộp

Cash flows from operating activities: lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ từ hoạt động kinh doanh

Cash flows from investing activities: lưu chuyển tiền tệ từ chuyển động đầu tư

3.

Xem thêm: Hình Ảnh Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc, Những Hình Ảnh Đẹp Về Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc


Xem thêm: Ăn Rau Muống Có Ảnh Hưởng Đến Thai Nhi Không? ? Đọc Kỹ Để Tránh Ảnh Hưởng Mẹ Và Con


Giờ anh siêng ngành kế toán tài chính về tài liệu và hội chứng khoán

Document: triệu chứng từ

Value added tax invoice: hóa đối chọi thuế cực hiếm gia tăng

Inventory/stocktaking: kiểm kê

Periodic inventory: kiểm kê định kỳ

Nonperiodic inventory: kiểm kê bất thường

Inventory of assets: kiểm kê tài sản

4. Thuật ngữ giờ anh về tài khoản kế toán cùng sổ ghi

Account: tài khoản

Credit side: bên có

Debit side: bên nợ

Credit balance: số dư Có

Debit balance: số dư nợ

Credit entry: ghi nợ

Debit entry: ghi có

Opening balance: Số dư đầu kỳ

Closing balance: Số dư cuối kỳ

Journal entry: định khoản kế toán

Double entry: ghi sổ kép

Detailed accounting: kế toán đưa ra tiết

General accounting: kế toán tài chính tổng hợp

Transaction: nhiệm vụ phát sinh

Chart of accounts: khối hệ thống tài khoản kế toán

5. Thuật ngữ giờ anh về kế toán kiểm toán

Cost of inventories: giá nơi bắt đầu của sản phẩm tồn kho

Market price: giá bán thị trường

Fair value: quý hiếm hợp lý

Net realizable value: quý hiếm thuần rất có thể thực hiện

Weighted-average (WA): phương thức bình quân gia quyền

Cumulative weighted average: cách thức bình quân gia quyền liên hoàn

First in-first out (FIFO): nhập trước xuất trước

Goods in transit: hàng đi đường

Work in process (WIP): sản phẩm dở dang

Finished goods inventory: thành phẩm

Goods on consignment: hàng gởi đi bán

Raw materials: nguyên đồ liệu

Accumulated depreciation: Khấu hao lũy kế

Depreciation expense: ngân sách khấu hao

Carrying amount: giá trị còn lại

Straight-line method: Khấu hao mặt đường thẳng

Accelerated method: Khấu hao giảm dần

Allowance for asset impairment: dự phòng tổn thất tài sản

Initial cost: giá trị ban đầu

Subsequent cost: giá cả phát ra đời sau ghi nhấn ban đầu

Residual or salvage value: quý giá thanh lý (TSCĐ)

Perpetual inventory system: kế toán mặt hàng tồn kho theo phương pháp kê khai hay xuyên

Periodic inventory system: kế toán sản phẩm tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ

6. Thuật ngữ tiếng anh kế toán buôn bán hàng

Manufacturing firm: doanh nghiệp lớn sản xuất